REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO

 1. Regulamin określa warunki i zasady zachowania osób przebywających na terenie ośrodka.
 2. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do zapoznania z treścią regulaminu i jego przestrzegania, a nadto zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i niezakłócający pobytu innych osób, stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych (ochrony), przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, BHP i przepisów przeciwpożarowych. Wpłata zadatku na poczet kosztów pobytu jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
 3. Każda osoba nieprzestrzegająca zasad opisanych w regulaminie może zostać poproszona o opuszczenie terenu ośrodka, bez prawa zwrotu poniesionych kosztów pobytu. W przypadku odmowy dobrowolnego opuszczenia ośrodka, przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 4. Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich w ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych. Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania osób będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także zachowujących się w sposób wulgarny lub agresywny. Dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana na wniosek osoby wynajmującej domek, po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.
 5. Opłatę za cały okresu pobytu w ośrodku należy uiścić zaraz po przybyciu w trakcie zameldowania.
 6. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 7. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 8:00 do 22:00.
 8. Na terenie ośrodka obowiązuje doba hotelowa, która trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00.
 9. W okresie od 24.04 do 30.06 oraz od 01.09 do 31.10 obowiązuje dopłata za prąd według wskazań podliczników umieszczonych w każdym domku według stawki ENEA.
 10. Na terenie ośrodka jest ogrodzony parking niestrzeżony. Każdy domek ma przypisane i oznaczone 1 miejsce parkingowe. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez obsługę ośrodka. Przy zameldowaniu właściciel pojazdu jest zobowiązany do podania numeru rejestracyjnego w celu możliwości jego identyfikacji. W przypadku zaparkowanie samochodu poza miejscem wyznaczonym na właściciela pojazdu może zostać nałożona każdorazowo kara umowna w wysokości 100 zł.
 11. Ośrodek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież samochodu pozostawionego na parkingu ośrodka, ani za kradzież jakiekolwiek rzeczy pozostawionej w pojeździe. Jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa teren parkingu jest przez ośrodek monitorowany.
 12. Przy rozpoczęciu pobytu osoba wynajmująca zobowiązana do sprawdzenia stanu wyposażenia domku i potwierdzenia zgodności wyposażenia z wykazem. Brak jakichkolwiek uwag uważa się za potwierdzenie kompletności wyposażenia i jego zgodności z wykazem. Osoba wynajmująca domek ponosi odpowiedzialność za braki i uszkodzenia wyposażenia domku powstałe w trakcie jego użytkowania. Osoby niszczące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się ze stanu i wyposażenia domku.
 13. Przy każdorazowym opuszczaniu domku gość zobowiązany jest do zamknięcia drzwi na klucz. Uprasza się o właściwe zabezpieczenia i przechowywanie rzeczy osobistych, w szczególności rzeczy wartościowych oraz pieniędzy, ponieważ ośrodek nie odpowiada za ich zaginięcie.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku. Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu  i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Osoby, które nie będą przestrzegać powyższego zakazu będą musiały niezwłocznie opuścić ośrodek, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu.
 15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich posiadaczach.
 16. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.
 17. Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów przeciwpożarowych. Pozostawienie bez nadzoru grilli lub ognisk może powodować konfiskatę sprzętu do depozytu oraz opłatę karną w wysokości 100 zł.
 18. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie ośrodka powinny postępować zgodnie z wywieszonymi w domkach instrukcjami przeciwpożarowymi.
 19. Pobyt w domkach małych zwierząt domowych posiadających aktualne szczepienie możliwy jest po uzyskaniu wcześniejszej zgody obsługi ośrodka. W każdym wypadku zwierzę na terenie ośrodka musi pozostawać pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów. Psy mogą poruszać się wyłącznie na smyczy i w kagańcu, pod bezpośrednim nadzorem opiekuna. Właściciel odpowiada również za natychmiastowe usuwanie wszelkich zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta. Za zaniedbanie tego obowiązku może zostać nałożona kara umowna w kwocie 100 zł za każdy stwierdzony przypadek. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada jego właściciel.
 20. Dzieci mogą korzystać z placów zabaw i innych atrakcji posadowionych na terenie ośrodka wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych i na wyłączną ich odpowiedzialność.
 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka.
 22. Wszelkie uwagi należy zgłaszać bezpośrednio obsłudze ośrodka.
 23. Regulamin wchodzi w życie od 1 kwietnia 2016 roku.

 

Achtung, diese Seite verwendet COOKIES.

Wir verwenden die Cookies um Ihnen die Nutzung unseres Portals zu erleichtern. Die Cookies-Einstellungen in deiner Suchmaschine können jederzeit geändert werden.

Schließen

PL DE